Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Mr. Nguyễn Đức Khang
Mr. Trần Quốc Hưng
Tin mới
Đối tác
GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện hồ sơ xin lại giấy phép mới. Đây là một thiếu sót của doanh nghiệp, điều này sẽ gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp khi phải xin Giấy phép khai thác nước dưới đất mới, thay vì chỉ xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất.

Công ty Môi trường CEND  xin gửi thông tin đến doanh nghiệp các quy định về thời gian, thủ tục và hồ sơ cần thiết khi xin Gia hạn giấy phép khai thác nước sau đây:

 1. Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gia hạn, điều chỉnh,  nộp phí thẩm định hồ sơ, đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

 •  Bước 2. Kiểm tra hồ sơ gia hạn, điều chỉnh giấy phép, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
 • Bước 3:  Thẩm định báo cáo, hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và quyết định gia hạn/điều chỉnhgiấy phépgiấy phép, quyết địnhđiều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định báo cáo, tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định báo cáo.

 • Trường hợp đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấyphép, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh.
 • Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo, bản kê khai,Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.
 • Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo, bản kê khai,không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc.

Trường hợp phải lập lại báo cáo, bản kê khai,Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.

 • Bước 4. Thông báo kết quả:
  • Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.
  •  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo số tiền truy thu, hoàn trả cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước và nêu rõ lý do phải truy thu, hoàn trả.

2. Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ: Tổ chức,  cá nhân nộp hồ sơvề Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh (đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh); thông báo nghĩa vụ tài chính và trả giấy phép (đối với trường hợp đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh), gửi thông báo kèm theo quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước.

3. Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép
 • Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh giấy phép có liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác nước.
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bản sao giấy phép đã được cấp.
 • Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

4. Thời hạn giải quyết

 •  Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.
 • Thời hạn thẩm định báo cáo, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định báo cáo, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 • Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo; xác định lại tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước  không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khiđề án, báo cáo, bản kê khai được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc
 • Thời hạn trả giấy phép: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.
 • Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thông báo số tiền truy thu, hoàn trả cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước và nêu rõ lý do phải truy thu, hoàn trả.

5. Căn cứ pháp lý của TTHC

 • Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH 13 năm 2012
 • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Tài nguyên nước
 • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

6. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

7. Nội dung báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép

I. Mở đầu:

 1. Trình bày các thông tin của chủ giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
 2. Trình bày các nội dung, thông tin chủ yếu của giấy phép đã được cấp (số giấy phép, ngày cấp, thời hạn còn lại của giấy phép, vị trí công trình, mục đích khai thác, sử dụng nước, tổng số giếng, tổng lượng nước khai thác, tầng bầy tầng chức nước khai thác.
 3. Khái quát nội dung cơ bản của báo cáo
 4. Thống kê các tài liệu sử dụng làm căn cứ lập báo cáo
 5. Trình bày các thông tin về năng lực của tổ chức/các nhân lập báo cáo

II. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại công trình

 1. Thuyết minh, mô tả tình trạng hoạt đồng của công trình khai thác
 2. Tổng hợp đánh giá diễn biến lưu lượng khai thác nước dưới đất đến thời điểm xin gia hạn, kèm theo bảng tổng hợp và đồ thị diễn biến lưu lượng khai thác
 3. Tổng hợp, đánh giá diễn biến mực nước, kèm theo bảng tổng hợp và đồ thị diễn biến mực nước
 4. Tổng hợp, đánh giá diễn biến chất lượng nước trong quá trình khai thác đến thời điểm xin gia hạn, kèm theo bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước qua các thời kỳ
 5. Tổng hợp, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến tình trạng sụt lún đất, biến dạng công trình, gia tang nhiễm bẩn, nhiễm mặn, suy giảm dòng mặt và ảnh hưởng đến các công trình khai thác nước dưới đất xung quanh

III. Tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép

 

 1. Thuyết minh, trình bày cụ thể thình hình thực hiện các nội dung quy định trong giấy phép
 2. Thuyết minh, trình bày việc thực hiện các nghĩa vụ của chủ giấy phép được quy định trong giấy phép

IV. Nội dung đề nghị gia hạn

 1. Thời gian đề nghị gia hạn
 2. Thuyết minh, mô tả nhu cầu sử dụng nước hiện tại và các năm tới, nhu cầu tang/giảm công suất
 3. Các cam kết của chủ công trình
 4. Cam kết và chịu trách nhiệm vè tính trung thực của các thông tin, số liệu trình bày trong báo cáo
 5. Trình bày các cam kết về: tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các quy định trong giấy phép nếu được gia hạn, tuân thủ tiêu chuẩn cấp nước, tuân thủ việc quan trắc giám sát hoạt động khai thác, chế độ báo cáo, cam két thực hiện nghĩa vụ tài chính

V. Kết luận và kiến nghị

 

Trên đây là những quy định về việc xin Gia hạn giấy phép khai thác nước, quý doanh nghiệp thắc mắc, hay gặp khó khắn khi xin Gia hạn giấy phép tài nguyên nước, hãy liên hệ Công ty Môi trường CEND để được hướng dẫn và hỗ trợ chi tiết:

 

 

 

>>CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CEND<<

SĐT: (024)66873339/63293338

Email: moitruongcend@gmail.com

Địa chỉ trụ sở Số nhà N8-LK01, ngõ 24, đường Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

VPĐD: Số 15A, ngách 9, ngõ 73, đường Yên xá, Thanh Trì, Hà Nội